Vị trí Địa điểm Mức lương
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
IT support VP Hà Nội
$400-$700
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$800