Vị trí Địa điểm Mức lương
Biên tập viên website tài chính (Dự án Topbank.vn) Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$300-$500
Thực tập sinh biên tập tài chính (Dự án Topbank.vn) Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$40-$70
Chuyên viên phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$700-$1500
Chuyên viên Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1200