Nộp hồ sơ trực tuyến

  • Họ và tên (*)
  • Vị trí tuyển dụng (*)
  • Nơi làm việc (*)
  • Email (*)
  • Số điện thoại (*)
  • Hồ sơ ứng tuyển (*)
  • Hồ sơ linkedin

Lưu ý:

(*) là các trường thông tin bắt buộc.

Chỉ cho phép tải lên tệp jpeg, jpg, word, excel, pdf.

Nếu muốn điền CV theo mẫu ứng viên vui lòng download ở link sau: http://daivietgroup.com/document/don-ung-tuyen.xls.

Những đồng nghiệp tương lai của bạn